Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien 

 - Jesaja 9:1 -

Wat wij geloven

Wat we geloven en wat onderdeel zal zijn van de Beams is altijd gebaseerd op het Woord van God. Waarheid is heilig bij God. Johannes 17:17 zegt: Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Het fundament waarop wij bouwen is: Jezus Christus. 
Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft verzegeld, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en het onderpand van de nieuwe natuur in onze harten gegeven heeft. 

Repentance/Bekering

Geloofsbelijdenis 01 

We geloven in het eenmalig belijden van zonden, van al je fouten en schulden en een leven te hebben geleefd zonder God, ook al was het in onwetendheid op het moment dat je tot geloof komt. Je leefde in de duisternis waar je denken in zinloosheid vastzat.
Een dagelijks belijden van je zonden is echter geen Bijbelse opdracht...
Ook nadat je tot geloof bent gekomen zondig je helaas nog wel eens. Daar is gelukkig Gods genade voor.. niet als vrijbrief of excuus om te blijven zondigen maar om de kracht en liefde te ontvangen om er uit te komen. Breng het in het Licht, vraag God om je te helpen en laat je hart weer schoonwassen.
Zondigen brengt onreinheid, vloek en schade en daarme steel je van jezelf. Het is schadelijk om in zonde te blijven rondhangen. Voor jezelf, jouw ziel maar ook voor anderen om jou heen.

Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4:16

Dopen in water

Geloofsbelijdenis 02 

We geloven dat iedere Christen gedoopt dient te worden. Dit is een duidelijke Bijbelse opdracht. De doop is een beeld van de vergeving van zonden en het opstaan in het nieuwe leven met God. Je sterft met Christus en staat met Hem op uit de dood. Dopen is geen vrijblijvendheid en wij geloven dat is onmisbaar is in het leven van de gelovige.

Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. Kolossenzen 2:12

De doop met water

Een prachtig moment van een doop in de Jordaan, Israël. 

Lees het boek over dopen

Het boek vertelt wat de doop is en wat er met je gebeurt als je wordt gedoopt. Dopen is: sterven en opstaan samen met Jezus Christus in de nieuwe mens. Wij doen dit in één handeling door onderdompeling in water.
Deel 2 van het boek gaat voornamelijk over de kinderdoop en de onderbouwing hierover in het licht van de Bijbel. Goed om de argumenten te begrijpen die voorstanders hiervoor gebruiken. Argumenten die Bijbels zeer zwak/tot niet aangetoond kunnen worden.
Het laatste gedeelte gaat over de verschillende dopen die er zijn; doop van Johannes en gedoopt worden met de Geest.
Klik hier om te bestellen. 

Doopstudie

Luister naar een uitgebreide studie van Tom over dopen en de kracht die daarin zit. Tom laat aan de hand van de Bijbel zien dat dopen verre van een symbolische handeling is en dat dit nog steeds heel actueel is.  

Gedoopt met vuur (kracht)

Geloofsbelijdenis 03 

Er bestaan vele termen over de doop in de Geest; doop met de Geest, vervuld raken van de Geest etc.
Op de Pinksterdag stortte de Geest de belofte van de Vader uit: "hemelse kracht" en daarmee het geschenk van het spreken in de andere talen, ook wel het spreken in de Geest of tongentaal genoemd. 
Deze kracht van boven kan sterk of minder sterk aanwezig zijn.  De Bijbel roept op om ons hiermee te blijven vullen. 

Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad Jerusalem tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. -  Lucas  24:49 / Efeziërs 5:18

Geschenk van de Geest. 

Geloofsbelijdenis 04 

We geloven dat we een nieuwe natuur uit God hebben ontvangen (Pneuma). Dat is het grootste geschenk wat we door het werk van Jezus hebben ontvangen van God de Vader. De Heilige Geest zorgt dat we getransformeerd worden naar de nieuwe mens, het beeld van Jezus zelf. Hij schenkt ons de nieuwe natuur op het moment dat we tot geloof komen. De Heilige Geest geeft gaven aan de mensen (9 in totaal)  en werkt in ons (9) vruchten uit.  

Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 2 Petrus 1:3

1 van de 9 gaven!

Het bidden van een perfect gebed, van geest tot geest. Een gebed wat de vijand niet kan verhinderen of waar jij zelf ongeloof aan kan toevoegen. Het is een machtig wapen in deze tijd waarin we leven. In dit boek 50 redenen om te spreken in de geestelijke taal. Iedere opnieuw geboren gelovige kan dit en heeft dit ontvangen.  Eigenlijk gewoon onmisbaar voor een leven vandaag met Jezus.
Klik hier om te bestellen.

Jezus als jouw Heer

Geloofsbelijdenis 05 

We geloven dat Jezus jouw Heer is en dat jij een volgeling van Hem zal zijn. Een volgeling wordt ook wel een discipel genoemd, die leert en volgt (oog op de leer). Zoals een schaap een herder nodig heeft om op te groeien en zich veilig te weten, leert Jezus ons door zijn Geest. Het hart van God is om een Vader voor je te zijn en dat jij zijn kind bent. Dat is ook de relatie die Jezus kwam brengen. Dat is je identiteit! 

We geloven in activatie door en met de Geest. Een volgeling is nooit passief maar heeft een rijkelijk en bijzonder leven met God op aarde. 

En elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader." Filippenzen 2:11

Avondmaal

Geloofsbelijdenis 06 

De meest krachtige manier om gezond te blijven is deel te hebben aan de opstandingskracht van Jezus. Door het lichaam van Jezus te eten en te drinken (avondmaal) gedenken we precies wat Hij heeft gedaan voor ons. Ziekte verbroken en voor ons genezing geworden, Bloed vergoten voor vergeving van zonde en deel van het nieuwe verbond zijn. Doe dit zo vaak als je maar wilt, waar je maar wilt. 

Jezus nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten word. - Korintiërs 11.25

De kracht in het bloed van Christus. 

Laat je meenemen in deze krachtige liederen.  Het bloed van Jezus is krachtig, geloof in het bloed is geloof in je redding en het werk dat Jezus voor jou heeft gedaan. 

Genezing is voor nu!

Geloofsbelijdenis 07 

We geloven in genezing en de kracht van God hierin. De wil van God de Vader is dat wij genezen en gezond zijn. Genezing is misschien wel het meest aangevallen gebied omdat iedereen wel te maken heeft met ziekte en/of dood door ziekte. Jezus wil vandaag de dag nog steeds mensen genezen die Hem aanraken. Genezing is soms in één keer maar vaak een proces van stapjes. Genezing is niet iets van toen maar juist ook voor vandaag. Genezing zit gekoppeld aan de kracht van woorden. Ja, ook jouw eigen woorden. We dienen dit op te lijnen met de waarheid van God. Ziekten zijn door Jezus gedragen en overwonnen. 

Lees Jesaja hoofdstuk 53, en bekijk dit in verschillende vertalingen. Mattheus 8:17 verwijst ook naar Jesaja 53.  

Genezing is de wil van God

Genezing is misschien wel het meest besproken onderwerp uit de Bijbel. Dood en ziektes lijken bij het leven te horen. Het hart van God (Zijn wil) is echter dat wij in gezondheid zouden leven tot het moment dat we van dit leven overgaan naar het volgende. Lees hierover en probeer wat je hebt gehoord en of wat je hierover heb bedacht, los te laten en je opnieuw te laten inspireren door de kracht en passie van God voor mensen. Ziekte is een gevangenis! Ziekte bindt mensen en ontneemt hen hun vrijheid. Lees en leer ook over hoe je gezond kunt blijven.
Klik hier om te bestellen.

Bevrijding van gebondenheid

Geloofsbelijdenis 08 

Vandaag de dag is bevrijding iets wat buiten de kerk gebeurt op speciale bijeenkomsten. De bijbel leert ons dat wij, de gelovigen, mensen dienen te bevrijden van boze geesten (ook wel demonen genoemd). Loskomen van (negatieve) gedachten die niet van God zijn of die je dwingen iets tegen je wil in te doen, kan je zien als een gebondenheid. Jezus is gekomen om allen die door de duivel overweldigd waren te bevrijden. Om echte vrijheid te geven. Niet onder of door een vreemde macht gestuurd te worden. Bevrijding is vaak een momentopname. Goed onderwijs en Bijbelse patronen aanleren is nog veel belangrijker om bevrijd te blijven. 

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. - Marcus 16:17

Verlies je wonder niet

Het gebeurt helaas vaak dat mensen hun wonder (genezing van ziekte of bevrijding van gebondenheid) na verloop van tijd weer kwijtraken. Mensen raken daardoor vaak ontmoedigd en denken dat het niet echt was of dat God nu wel boos op hen is omdat ze weer ziek zijn.

Laat je niet verblinden door leugens van de vijand, laat je geen zand in de ogen strooien, maar leer hoe je je genezing of bevrijding wel vast kunt houden en hoe je weerstand moet bieden.
klik hier om te bestellen.

Eens gered altijd gered!

Geloofsbelijdenis 09 

We geloven dat toen jij tot geloof bent gekomen in Jezus Christus dat je opnieuw uit God bent geboren en dat je het eeuwige leven hebt ontvangen.

Als geschenk ben je rechtvaardig geworden in Christus en heb je de nieuwe natuur (liefde) van God ontvangen. Dit weer kwijt raken is onmogelijk zelfs niet als je nog zondigt of nog in oude patronen wandelt. Dat zou beteken dat het werk van Adam de eerste mens sterker is dan het werk van de tweede mens Jezus (God zelf).  Iemand die uit God geboren is, is met God verbonden. En zijn nieuwe mens kan niet eens zondigen.   

Johannes 3,  Efeziërs 1:13, Romeinen 8:35 & 38-39. Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Zo iemand kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 John 3:9

Rechtvaardig gemaakt

Geloofsbelijdenis 10 

De Bijbel spreekt heel duidelijk dat op het moment dat je tot gelooft bent gekomen je de gerechtigheid van God zelf hebt ontvangen. Alle aanklacht en schuld is door Jezus zelf betaald. Hierdoor is het juiste rechtsoordeel of rechtsuitspraak nu voor ons: onschuldig. De aanklager (duivel) heeft geen grond meer waarop de aanklacht kan worden uitgevoerd. Voor onze zonden werd Jezus ter dood veroordeeld en werd opgewekt voor onze rechtvaardiging. De betaling was een feit, case closed!  

Want als door de overtreding van Adam de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Romeinen 5:17 

De overvloed aan genade

Dit boek helpt je om de boodschap van genade te begrijpen. Rechtvaardigheid te begrijpen en wat Jezus nu precies heeft gedaan. Het is enorm krachtig om je vrij te maken van religieus denken, wettisch handelen m.b.t. God, geloof en jezelf. Reken af met een geest van angst en ongeloof en kom in de vrijheid door de genade van God. Een must have voor hen die in vrijheid willen leven en wandelen. 

Een heilige genoemd

Geloofsbelijdenis 11 

De apostels beginnen hun brieven aan de gemeentes altijd met deze aanhef of aanduidingen: "Zonen, Kinderen, Heiligen, Gelovigen, Geliefden. Zij spreken hen nooit aan met zondaars ongelovigen, heidenen. Maar bevestigen de eenheid met Jezus Christus die Heilig is. Heilig betekent apart gezet. Je hebt een aparte status gekregen in de ogen van God.

Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Jezus Zich er niet voor hen broeders te noemen. Hebreeën 2:11-12

Jezus als jouw Heer

Geloofsbelijdenis 12 

We geloven dat Jezus jouw Heer is en dat jij een volgeling van Hem zal zijn. Een volgeling wordt ook wel een discipel genoemd, die leert en volgt. Zoals een schaap een herder nodig heeft om op te groeien en zich veilig te weten, leert Jezus ons door zijn Geest.

We geloven in activatie door en met zijn Geest. Een volgeling is nooit passief maar heeft een rijkelijk en bijzonder leven met God op aarde. 

 En elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader, Filippenzen 2:11.

Cultuur van eren en eerbetoon

Geloofsbelijdenis 13 

We geloven dat we elkaar juist eren om wat Jezus voor die persoon heeft gedaan. Elkaar eren is de één hoger achten dan jezelf. De ander meer waarde toekennen dan jezelf. Niet kwaadspreken over elkaar dus. Elkaar eren in de gaven die de Geest heeft gegeven. Eren staat direct gekoppeld aan elkaar liefhebben. Eren heeft glorie, gezag en koninklijkheid in zich. We eren God door te geloven in Jezus. God eert ons als wij Jezus eren, Hem dienen en daarmee elkaar liefhebben en dienen.

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. - Romeinen 12:10. Dan zal iedereen zeggen: ‘Jezus Christus is de Heer.’ En zo zal iedereen God, de Vader, eren. Filippenzen 2:11

Dienen en dienstbaarheid

Geloofsbelijdenis 14 

Door te dienen richt je jezelf op de ander. Op zijn of haar noden. Mensen willen graag een hoge plek en positie. Zo voelen ze zich belangrijk, dan ze zijn ze iemand en hebben een mate van macht over anderen. De discipelen van Jezus waren ook bezig met de belangrijkste plekken van aanzien in Gods koninkrijk. Ze kregen er zelfs ruzie over.  In Gods Koninkrijk werkt het anders. Als jij de grootste wil zijn, zul je een ieder dienen.

Toen de tien anderen dit hoorden werden zij kwaad op de beide broers. Jezus echter riep hen bij zich en sprak: 'Gij weet dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Matteüs 20:17-28

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon