Home
Contact
Aanmelden

© Yourbrand

Delen

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen - Johannes 1: 4-5 -

Onze overtuigingen

Goed om te weten waar wij voor staan en wat ons DNA is. We willen graag duidelijkheid geven, altijd gebaseerd op het woord van God, de Bijbel. Het zijn de overtuigingen van ons hart. 

De enige ware God

Overtuiging - 01

We zullen een eeuwigheid nodig hebben om God te leren kennen in wie Hij werkelijk is. God heeft geen begin en geen einde. God is alomvattend, alwetend, al tegenwoordig, almachtig. Hij woont in een ondoordringbaar Licht, Hij is schepper van hemel en aarde en alles wat leeft. God is Liefde, God is Licht, God is het Leven. In God is geen spoor van duisternis.    

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:8

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. 1 Johannes
1:5

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14:16
 

Het Woord van God

Overtuiging - 02

Centraal in en boven alles staat het geschreven woord van God. Wat wij geloven en uitdragen, is altijd terug te vinden in de Bijbel. God is Geest en dat zijn Zijn woorden ook.

Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest van God het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 1 Korintiërs 2.13.

Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtvaardig leven. 2 Timoteüs 3:16 

Drie-eenheid / 1 God! 

Overtuiging - 03

Hoe onverklaarbaar en wonderlijk dit voor ons als mens ook is: God is 1, en onderscheidt zich in drie personen: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en die drie zijn 1. Er is geen enkele verdeeldheid onderling maar een volmaakte perfectie van harmonie en eenheid.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God (de Vader) en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiërs 13:14

Alles dankzij Hem (Jezus) hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.  Efeziërs 2:18 

Vader u bent goed, u bent heilig

God heeft zich door Jezus Christus heen laten kennen en zien als een geweldig goede Vader. Mensen geven vaak God de schuld voor alle ellende in de wereld omdat God ook almachtig is en er dus iets aan zou kunnen doen... en dat is nu precies wat God heeft gedaan door Zijn Zoon te sturen en over te geven voor ons allemaal.

Man en Vrouw (de Mens)

Overtuiging - 04

God schiep de hemel en de aarde. En op de zesde dag van de schepping maakte Hij het mooiste ooit gemaakt: de mens zelf! Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk, een afspiegeling van zijn wezen en gelijkenis. De wens en passie van God om de mens te maken kwam uit liefde voort. Hij plaatste de mens in de hof van Eden.   

De God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken;  God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Genesis 1:26-27

Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Genesis 2:7

De zondeval 

Overtuiging - 05

Adam en Eva (de eerste mensen) geloofden dat wat God had gegeven niet genoeg was en kozen op basis van de leugen, door de slang ingegeven, het gebod te overtreden met alle gevolgen van dien. God had de mens gewaarschuwd niet van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, want dan zouden ze voorzeker sterven. De mens werd bewust van zelf (ik), en daarmee van schaamte, schuld, veroordeling, pijn, mislukking, verdriet, kwelling, gebrek, geweld, aftakeling,  zonde, ziekte en uiteindelijk de dood.    

De HEER God bracht de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,  maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ Genesis 2:15-17

God stuurt zijn Zoon

Overtuiging - 06

Het probleem wat de mens had veroorzaakt, zou God alles kosten om ons een weg uit deze ellende te bieden. God stuurde zijn Zoon naar de aarde om de prijs voor de straf van de zonde te betalen en zo de mensen die in Hem geloofden, vrij te kopen. God moest de mens vertegenwoordigen door zelf mens te worden.   

De toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden.
Galaten 4:4-5

Jezus is het lam Gods

Overtuiging - 07

Om de zonde die tussen God en de mens instond teniet te doen, moest er een perfect offer gebracht worden. Eentje die zo krachtig en eeuwig is dat het probleem/invloed van de zonde voorgoed weggenomen zou worden. Jezus zou verzoening brengen voor zijn volk, de mensheid. Hij is geboren om te sterven voor jou en mij. Hij was het perfecte offer voor de fout van de mensheid, het geschenk van God. Volledig uit Gods hart en liefde.

Zie het Lam van God (Jezus), Dat de zonde van de wereld wegneemt! Johannes 1:29

Ieder mens heeft gezondigd 

Overtuiging - 08

Door de val van de eerste mens: Adam zijn allen die daarna zijn geboren, geboren met een natuur om te zondigen. Het denken en handelen van de mens is corrupt geworden en alles wat de mens bedacht en uitwerkte, was slecht geworden. Dit in tegenstelling tot God die heilig en volmaakt is en altijd het goede uitwerkt. Ieder mens is schuldig en verdient de dood als gevolg van de zonde.

Er is geen mens rechtvaardig, (zonder zonden) zelfs niet één, 11 er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Romeinen 3:10-11

Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Romeinen 3:23 

Verlossingswerk (het kruis)

Overtuiging - 09

Jezus droeg alle zonde van de gehele mensheid en de enige passende straf daarvoor was sterven aan het kruis. Hij moest veel lijden omwille van de zonde die scheiding maakte tussen de mens en God en een onoplosbaar probleem voor de mens bleek te zijn.

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 1 Korintiërs 1:18

Opgestaan uit de dood 

Overtuiging - 10

Na drie dagen vastgezeten te hebben in de dood (het graf) is Jezus door de kracht/glorie van God opgewekt. De straf en betaling is met de opstanding van Jezus het bewijs geworden dat een ieder die in Hem gelooft voor eeuwig vergeven is, rechtvaardig is geworden en eeuwig leven heeft ontvangen.    

Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.’ Lukas 9:22

Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Romeinen 4:25

Geloven in Jezus Christus

Overtuiging - 11

Geloven is persoonlijk, het is een keuze van het hart. Door te geloven in wie Jezus is en wat Hij voor jou heeft gedaan word je voor eens en voor altijd vergeven en ontvang je het eeuwig leven.  Jezus heeft de weg tot de Vader hersteld en die relatie kun jij nu ook ervaren/genieten.  Wat een redding!

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’  Romeinen 10:9-11

Nieuwe natuur (hemels DNA)

Overtuiging - 12

De oude zondige natuur heeft God in Jezus Christus de dood ingebracht en met Zijn opstanding was daar de nieuwe hemelse natuur beschikbaar. Iedereen die gelooft in Jezus wordt uit God geboren en ontvangt een nieuwe goddelijke natuur, een natuur die van God zelf komt. Gods is liefde en de nieuwe ontvangen natuur is die van liefde.  We zijn Gods kinderen geworden!  

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.  2 Korintiërs 5:17

Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.  2 Peters  1:4 

God aanbidden, Hem eren

Overtuiging - 13

We zijn gemaakt om te aanbidden. Het aanbidden van de Schepper van je ziel maakt dat God de focus wordt van je leven. Door God te aanbidden en te danken tilt Hij ons boven de situaties en omstandigheden uit. Zingen is een machtig wapen om de vijand te verdrijven. Zingen met elkaar, God aanbidden, zorgt dat God zich welkom weet. Dat we alleen aandacht voor Hem hebben en door te aanbidden ontvangen we kracht, inzichten, worden we opgebouwd en hebben we initimteit met Hemzelf. Aanbidding is God eren en Hem de plek geven die Hem toekomt.

God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4 :24

Je nieuwe identiteit

Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken, te wandelen zoals Hij of om dezelfde wonderen als Hij te doen? Veel christenen hebben moeite om deze teksten te geloven en uit te leven, omdat ze voornamelijk gericht zijn op hun natuurlijke identiteit en zich niet bewust zijn van hun bovennatuurlijke identiteit die ze in Christus ontvangen hebben. Dit boek is een aanrader om te groeien in jouw bovennatuurlijke identiteit, kracht en autoriteit in Christus!
Klik hier om te bestellen.

Gaven van de Geest

Overtuiging - 14

Op het Pinksterfeest kwam de beloofde Heilige Geest naar beneden vanuit de hemel om mensen te vervullen met zijn 'dunamis' (dynamiet) kracht. Mensen werden gedoopt in de Geest van God, werden vervuld met kracht en spraken in nieuwe tongen. Nu waren ze klaar om samen met God te getuigen op aarde en om met Hem samen te werken. De Geest geeft gaven aan de mensen zoals Hij dat bedacht heeft.  

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Handelingen 1:8

Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.  1 Korintiërs 12:11

Vijfvoudige bedieding

Overtuiging - 15 

Jezus heeft door zijn Geest bedieningen gegeven aan de mensen. Deze vijf bedieningen: Apostel, Profeet, Leraar, Herder en Evangelist zijn nodig om het lichaam (gemeente) van God op aarde op te bouwen om tot volwassenheid te komen en geschikt gemaakt te worden voor het werk van dienstbaarheid.

We geloven in activatie door en met zijn Geest. Een volgeling is nooit passief maar heeft een rijkelijk, actief en bijzonder leven met God op aarde. 

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. - Efeziërs 4:11-12

Zijn lichaam op aarde

Overtuiging - 16

Jezus is het hoofd van Zijn lichaam op aarde, de gemeente. Dat lichaam bestaat uit vele leden die met elkaar zijn verbonden. Door het lichaam heen wil God zijn aanwezigheid laten zien op aarde en Zijn veelkleurige wijsheid aan de hemelse gewesten (de overheden en machten) tonen.

Zo zal nu door de gemeente de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Efeziërs 3:10

Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn. Kolossenzen 1:18

Opname van de gemeente 

Overtuiging - 17

Er komt een moment dat God zijn kinderen van de aarde komt ophalen. We zullen als het ware in een  oogwenk weggenomen worden. De complete gemeente en daarmee de Geest van God zal in de hemel bij God zijn. Daar zullen we 7 jaar lang het bruiloftsfeest van het lam vieren. Niet alle mensen gaan mee, alleen zij die in Jezus geloven. De opname is een verborgen 'event' waarvan het exacte tijdstip niet bekend is, maar waar zijn ervan overtuigd dat we hier heel dicht bij zijn.    

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. 1 Thessalonicenzen 4:16-17

Het 1000-jarig vrederijk

Overtuiging - 18

Na 7 jaar grote verdrukking op aarde zal Jezus terugkomen met alle heiligen rijdend op witte paarden. Vanaf dat moment zal Jezus het koningschap op zich nemen en 1000 jaar lang regeren. Het zal een periode van vrede, voorspoed en geluk zijn. Er zal geen oorlog of wapens meer worden gebruikt, het zal zijn als hemel op aarde.   

Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde Hem op witte paarden. Openbaring 19:11 & 14

Nieuwe hemel en aarde 

Overtuiging - 19

Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, het oude zal voorbij gaan en het nieuwe zal komen. God zal alles nieuw maken. Er zal een nieuwe stad, het hemelse Jeruzalem, neerdalen. De stad zal onbeschrijfelijk mooi en vol van licht zijn, het Licht van God zelf. 

De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. Openbaring 21:23 & 26.

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon